Regelgeving

Speciaal voor verkopen via internet is de wet Verkoop op Afstand in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

Belangrijk voor klanten van Zonweringstunter.nl:

Omdat producten speciaal voor u besteld worden en/of speciaal voor u op maat gemaakt worden, geldt het herroepingsrecht niet. U krijgt dus voor uw bestelling geen bedenktijd van 7 werkdagen en kunt deze niet herroepen. Nadat u het bestelformulier op deze site heeft ingevuld, ontvangt u binnen 2 werkdagen een schriftelijke orderbevestiging. Zodra deze, voorzien van uw handtekening, in het bezit is van Zonweringstunter.nl kan uw bestelling niet meer worden geannuleerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zonweringstunter.nl.

Deze wet zal ook consequenties hebben voor het elektronisch zakendoen in Nederland. De belangrijkste is dat de consument bij iedere e-commerce transactie een bedenktijd van 7 werkdagen krijgt om de transactie zonder opgave van redenen te herroepen. Op de leverancier wordt bovendien een uitgebreide informatieplicht gelegd. Wanneer hier niet aan voldaan wordt dan is de bedenktijd van de consument automatisch verlengd tot drie maanden voor iedere transactie. Duidelijk is dat de wet praktische consequenties kan hebben voor de bij e-commerce gebruikte algemene voorwaarden. Deze zullen in veel gevallen moeten worden aangepast. Ook de informatie die op het moment via de website wordt verschaft zal in veel gevallen niet toereikend zijn.

Onderstaand vindt u de eisen die worden gesteld aan de leverancier wat betreft de informatieplicht. Daarnaast wordt uiteengezet wat het herroepingsrecht van de consument inhoudt.

Informatieplicht leverancier

De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, de volgende informatie verstrekken:

 • de identiteit van de leverancier;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs;
 • de wijze van betaling en van levering;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 • het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen;
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. Uiterlijk bij de levering dient deze informatie schriftelijk te worden bevestigd aan de koper, op een duurzame gegevensdrager.Naast voorgenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken:
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 • het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan; after sales service en garantie;
 • de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar. ?

Herroepingrecht consument

Een van de belangrijkste bepalingen in de nieuwe wet is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een goed te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van zeven werkdagen te gunnen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden.

Het is de leverancier verboden hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de verzendkosten.

De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst.

Als de leverancier niet heeft voldaan aan de eerder genoemde informatieplicht, dan geldt een periode van drie maanden waarbinnen de consument het goed kan retourneren. Tussentijds kan de leverancier het defect in de informatievoorziening repareren. Vanaf het moment dat de reparatie kenbaar is gemaakt aan de consument, begint de periode van zeven werkdagen weer te lopen.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

Overige bepalingen

Naast deze verplichtingen en rechten zijn in de wet Verkoop op Afstand ook nog bepalingen opgenomen die betrekking hebben op fraude met betaalkaarten en direct marketing. Zie hiervoor de website van Justitie

Uitzonderingen

De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden niet voor financiële diensten. Daar zijn aparte regels voor in de maak. De regels gelden ook niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken), de verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internet-veilingen) en overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon.

Daarnaast geniet alleen de consument bescherming, bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet.

Handelswijze Zonweringstunter.nl met betrekking tot retouren:

 • producten die speciaal voor u op maat gemaakt worden, kunnen niet worden geretourneerd;
 • producten die speciaal voor u besteld worden bij Velux of Fakro kunnen uitsluitend in de originele ongeopende verpakking worden geretourneerd. Het aankoopbedrag van het product wordt vervolgens gecrediteerd minus € 25.00 retourkosten per product. Courante artikelen zoals Velux insectenhorren kunnen in sommige gevallen kosteloos worden geretourneerd, mits zij zich in de originele ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden;
 • retouren dienen te worden verzonden naar Zonweringstunter.nl, Postbus 18, 1689 ZG ZWAAG met een begeleidende brief waar in vermeld wordt de reden, uw klantnummer en eventueel uw bank- of girorekening waar het bedrag naar moet worden overgemaakt. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd.
 • producten die Zonweringstunter.nl uit voorraad levert, kunnen - mits ongebruikt en in de originele onbeschadigde verpakking - binnen 7 werkdagen na levering worden geretourneerd. Grote producten zoals knikarmschermen dienen te worden afgeleverd bij ons afhaaladres in Zwaag. Desgewenst kunnen wij het product bij u laten ophalen tegen een vergoeding van € 55.00 per zending.

Let op: Velux en Fakro producten hebben standaard bestelcode's maar gelden desalnietemin als maatwerk producten. Vanwege het aantal type's, producten, kleuren en bedieningsmogelijkheden worden deze altijd speciaal voor u bij de fabrikant besteld en kunnen derhalve niet kosteloos worden geretourneerd.